Obchodní podmínky konference „Fotbalové setkání aneb co musíte vědět o EURO“

Konferenci Fotbalové setkání aneb co musíte vědět o EURO (dále jen „konference“) organizuje společnost Czech News Center a.s., IČ: 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „organizátor“).

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi organizátorem Konference a účastníkem Konference, tj. osobou, která se zaregistruje na Konferenci a uhradí registrační poplatek (dále jen účastník).

V souvislosti s nabízenou službou je na webu isport.cz/konference uveden popis nabízeného plnění, jeho cena (u níž je uvedeno, zda je bez DPH nebo s DPH) a měna, v níž je platba přijímána (koruna česká).

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky učiněné účastníkem ze strany organizátora. Objednávkou je i registrace k účasti na konferenci provedená účastníkem prostřednictvím webu.

Registrací na Konferenci souhlasí účastník s těmito obchodními podmínkami

Pro účast na Konferenci nabízené organizátorem platí následující pravidla:

- Možnost účasti na akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku.

- Registrace a s tím spojená platba poplatku na Konferenci je závazná.

- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu Konference, bude-li k tomu mít podle svého posouzení vážné důvody.

- Účast na Konferenci je možné převést na jinou osobu. Musí být ale předem zaslána změna jména na email: marketing@cncenter.cz

- Účastník Konference souhlasí s tím, že organizátor a subjekty s organizátorem spolupracující mají právo pořizovat fotografie a záznamy (včetně audiovizuálních) z Konference, které mohou zachycovat i účastníka, a dle svého uvážení je bezúplatně užít, zpracovávat, využívat a předávat třetím osobám, zejména je prostřednictvím jakéhokoli média uveřejňovat, a to bez množstevního, územního a časového omezení

- Platba za objednané plnění (účast na Konferenci) se provádí bezhotovostně. Případná neúčast účastníka na Konferenci nemá na splnění smlouvy organizátorem vliv.

Účastník registrací na Konferenci poskytuje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity v souvislosti s organizací Konference.