Všeobecné obchodní podmínky pro běžecké závody Superlife | Superlife.cz | iSport.cz
29.12.2017 • 00:00

Všeobecné obchodní podmínky pro běžecké závody SuperlifeČl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro běžecké závody Superlife (dále jen Podmínky) upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami, tj. pořadatelem běžeckých závodů Superlife (dále jen Závody), společností CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ: 02346826, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490 (dále jen Pořadatel) a fyzickou osobou účastnící se Závodů (dále jen Účastník), vzniklé na základě smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Pořadatelem a Účastníkem v souvislosti s registrací Účastníka na Závod/y.

 2. Smlouva, včetně těchto Podmínek, je vyhotovena v českém jazyce.

 3. Tyto Podmínky rovněž informují Účastníka jakožto spotřebitele o jeho právech vyplývajících ze Smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.


Čl. 2 Uzavření Smlouvy

 1. Předmět plnění Smlouvy, tj. oprávnění účastnit se Závodu, objednává Účastník prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře uveřejněného na internetových stránkách www.sportovniservis.cz. Registraci pro Pořadatele provádí na svých internetových stránkách www.sportovniservis.cz společnost Apachi s.r.o., IČ: 27317056, se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3. Pro provedení registrace na Závod je  nezbytné, aby si účastník na internetových stránkách www.sportovniservis.czvytvořil svůj uživatelský účet. Tyto Podmínky se nevztahují na vztahy vzniklé mezi společností Apachi s.r.o. a Účastníkem na základě vytvoření uživatelského účtu Účastníka u společnosti Apachi s.r.o.

 2. Informace o předmětu plnění jsou dostupné na internetových stránkách Závodů www.isport.cz/superlife a základní informace o předmětu plnění jsou rovněž uvedeny v rámci registračního formuláře na www.sportovniservis.cz, a to včetně ceny plnění. Registrační formulář obsahuje zejména: určení plnění (tj. určení Závodu, na nějž se Účastník registruje), osobní údaje Účastníka a určení způsobu úhrady ceny plnění (dále jen Objednávka). Před odesláním Objednávky je Účastníkovi umožněno zkontrolovat a změnit své údaje, které v Objednávce uvedl.

 3. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena akceptací Objednávky Pořadatelem, včetně akceptace těchto Podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je Účastníkovi zaslána Pořadatelem na adresu elektronické pošty Účastníka, kterou Účastník uvedl v rámci Objednávky, a uhrazením ceny plnění. Pořadatelem stanovená cena plnění je konečná, nevratná (vyjma případů v těchto Podmínkách uvedených) a nepřevoditelná (nelze ji zejména převést na jiný Závod). Smlouva může být převedena na jiného Účastníka jen za podmínek uvedených na http://www.sportovniservis.cz/system/faq/#jak-provest-prevod-startovneho-na-jineho-zavodnika.

 4. Cena plnění může být Účastníkem uhrazena buď bezhotovostním převodem na účet určený Pořadatelem, nebo bezhotovostní platbou kartou prostřednictvím internetové platební brány. Účastník bere na vědomí, že způsoby úhrady mohou být Pořadatelem omezeny na jednu z výše uvedených variant, zejména s ohledem na termín poskytovaného plnění, jenž je předmětem koupě.

 5. Účastník bere na vědomí, že bezhotovostní platbu kartou lze učinit pouze v rámci dané Objednávky a bezhotovostní převod na účet musí Účastník, spolu se zadáním jemu sděleným variabilním symbolem, uhradit nejpozději 3 kalendářní dny před dnem konání Závodu. Povinnost Účastníka uhradit cenu plnění je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.


Čl. 3 Odstoupení od Smlouvy

 1. Účastník bere na vědomí, že předmětem plnění Smlouvy je využití volného času, a to v určeném termínu. Vzhledem k této skutečnosti a s ohledem na ustanovení § 1837 písm. j) Občanského zákonu není Účastník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 2. Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Účastník neuhradí cenu nejpozději 3 kalendářní dny před dnem konání Závodu.


Čl. 4 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastník je oprávněn se účastnit Závodů na základě řádně uzavřené a uhrazené Smlouvy a při dodržování Pravidel běžeckých závodů Superlife uveřejněných na www.isport.cz/superlife. V případě porušení těchto Pravidel běžeckých závodů Superlife může být Účastník diskvalifikován z příslušného Závodu, v takovém případě nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení ceny nebo její části.

 2. Účastník bere na vědomí, že Závody se konají i za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. déšť, sněžení atp.). Pořadatel si vyhrazuje právo posunout start závodu, změnit trasu závodu, závod přerušit, a to v případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných nenadálých nepříznivých situací. Účastník na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a bere na vědomí, že v těchto případech nemá Účastník právo na vrácení ceny nebo její části.

 3. V případě zrušení Závodu z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek má Účastník právo na vrácení ceny. Účastníkům, kteří uhradili cenu bezhotovostním převodem na účet určený Pořadatelem, bude cena vrácena nejpozději do 30 dnů od zaslání oznámení Pořadatele o zrušení Závodu. Účastníci, kteří uhradili cenu bezhotovostní platbou kartou, jsou povinni zažádat elektronickou poštou na adresu určenou Pořadatelem o vrácení ceny do 14 dní ode dne odeslání oznámení Pořadatele o zrušení Závodu. Součástí této žádosti, kterou je Účastník povinen odeslat z emailu, který uvedl v Objednávce, musí být i určení čísla účtu (zřízeného u české banky), na který Účastník žádá vrátit uhrazenou cenu. Pořadatelem bude cena vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení výše uvedené žádosti o vrácení.

 4. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu/újmu na zdraví, majetku či jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v Závodě nebo jeho sledováním.

 5. Účastník odesláním Objednávky poskytuje souhlas s pořízením a užitím jeho podobizny či jiných jeho projevů osobní povahy zachycených na fotografiích či jiných audio/video záznamech pořízených v souvislosti s konáním Závodů pro účely propagace Pořadatele a jeho činnosti, zejména pro účely propagace Závodů, a to všemi způsoby užití, zejména rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním záznamu veřejnosti libovolným způsobem, v libovolném množství, a to i opakovaně. Účastník uděluje souhlas na dobu neurčitou, bezúplatně a s tím, že záznam či jeho část lze užít ve spojení s jakýmkoli jiným obsahem (textem, obrazem, grafikou, zvukem).

 6. Účastník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění a to dle ustanovení § 1914 a násl. Občanského zákoníku.


Čl. 5 Závěrečné ustanovení

 1. Odesláním Objednávky souhlasí Účastník s obsahem těchto Podmínek. Pořadatel archivuje Smlouvu v elektronické podobě a Smlouva není pro Účastníka přístupná.

 2. Pořadatel je oprávněn tyto Podmínky měnit či doplňovat. Informaci o takovéto změně bude publikovat na oficiálních internetových stránkách Závodů nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny. Změna Podmínek se nevztahuje na smluvní vztahy vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníkem před nabytím účinnosti nových Podmínek.

 3. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Účastníkem se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.

 4. V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Předplatitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Kontaktní údaje Pořadatele: CZECH NEWS CENTER a.s., běžecké závody Superlife, Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7, e-mail: zavody@cncenter.cz.


Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2019


 

Superlife

Běh Kolo Testy Inspirace Akce Superlife Columbia běžecké závody

Superlife.cz je web o radosti z pohybu, motivaci, pozitivním a zdravém životní stylu.

Běh, cyklistika, dobré jídlo, zdraví, zážitky, to jsou témata, na které zde narazíte. Těšte se na testy bot, sportovního vybavení, technických vychytávek, reportáže, tipy na výlety. Kdo to myslí s během a cyklistikou trochu vážně, najde zde rady zkušených sportovců.

Prostor tu mají i témata o zdraví a jídle.

Tým kolem Superlife.cz pořádá běžecké a cyklistické závody v různých městech v České republice. K webu patří trackovací aplikace Superlife pro nadšené sportovce. Přijmi výzvu!

Superlife.cz je web o radosti z pohybu, motivaci, pozitivním a zdravém životní stylu.

Běh, cyklistika, dobré jídlo, zdraví, zážitky, to jsou témata, na které zde narazíte. Těšte se na testy bot, sportovního vybavení, technických vychytávek, reportáže, tipy na výlety. Kdo to myslí s během a cyklistikou trochu vážně, najde zde rady zkušených sportovců.

Prostor tu mají i témata o zdraví a jídle.

Tým kolem Superlife.cz pořádá běžecké a cyklistické závody v různých městech v České republice. K webu patří též trackovací aplikace Superlife pro všechny nadšené sportovce. Přijmi výzvu!

Články odjinud