Pravidla běžeckých závodů iSport LIFE | iSportLIFE | iSport.cz
29.12.2017 • 00:00

Pravidla běžeckých závodů iSport LIFEZávody a podmínky pro účast

Pořadatelem závodů je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 02346826, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7. Ředitelem závodů je pan Marek Topinka, email: marek.topinka@cncenter.cz, tel. 603 781 009.

Závody iSport LIFE se v roce 2019 uskuteční v níže uvedených termínech.

16. 3. 2019 Praha – Milíčovský les
13. 4. 2019 Ostrava
14. 9. 2019 Brno
19. 10. 2019 Praha – Divoká Šárka

9. 11. 2019 Říčany

Detailní propozice každého závodu (trať závodu, čas pro prezenci, čas zahájení závodu) bude buď uveřejněna na internetových stránkách závodů či příp. zaslána email registrovaným účastníkům, a to v dostatečném předstihu před konáním daného závodu.

Závodu se smí vždy zúčastnit výhradně registrovaní účastníci, kteří uhradili startovné v plné výši a v pořadatelem určeném čase a místě se zúčastnili prezence do závodu. Účastníci závodu musí mít vždy viditelně a v souladu s pokyny pořadatele umístěné startovní číslo a samolepící měřící čip.

Spodní věková hranice pro účastníky závodu je 15 let včetně. Pořadatel může povolit výjimku pro účastníka závodu mladšího 15-ti let, těmto účastníkům pořadatel doporučuje doprovod dospělé osoby, ať už zákonného zástupce či jiné blízké osoby. Účastníci závodu mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, který musí být odevzdán nejpozději při prezenci do závodu.

Maximální počet účastníků jednoho závodu je z technických důvodů omezen na 600.

Kategorie závodníků

MUŽI

Junioři 15 - 20: ročník 2004 - 1999
Kategorie A 21 - 39: ročník 1998 - 1980
Kategorie B 40 - 49: ročník 1979 - 1970 
Kategorie C 50 - 59: ročník 1969 - 1960 
Kategorie D 60 +    : ročník 1959 a starší 

ŽENY
Juniorky 15 - 20: ročník 2004 - 1999
Kategorie A 21 - 39: ročník 1998 - 1980
Kategorie B 40 - 49: ročník 1979 - 1970 
Kategorie C 50 - 59: ročník 1969 - 1960 
Kategorie D 60 +    : ročník 1959 a starší

Pro zařazení účastníka závodu do příslušné kategorie je rozhodující jeho věk v den konání závodu.


Měření času

Měření času je prováděno čipovou technologií. Samolepící měřící čip obdrží každý účastník při prezenci přilepený na zadní straně startovního čísla. Při manipulaci se startovním číslem, dbejte zvýšené opatrnosti, abyste neponičili čip, např. špendlíky, jinými ostrými předměty, zlomením atp. Každý účastník je povinen si před zahájením závodu připevnit startovní číslo viditelně na oděv v horní polovině těla, a to v souladu s instrukcemi pořadatele tak, aby mu mohl být výsledný čas změřen. Účastník závodu je povinen ponechat si startovní číslo s měřícím čipem připevněné po celou dobu závodu až do okamžiku proběhnutí cílovou bránou. Po doběhu do cíle se nezdržujte v prostoru cíle z důvodu správného fungování časomíry a bezpečného doběhu ostatních závodníků.

Čipy se pořadateli nevrací.

Účastníkům závodu je měřen tzv. reálný čas, tj. čas od okamžiku průběhu startovní čarou až do okamžiku doběhnutí do cíle, přičemž takto změřený čas je rozhodující pro umístění účastníka závodu ve výsledkové listině daného závodu. Mezičas či časy vyhlašované pořadatelem při závodu jsou až do jejich finálního ověření pouze informativní.

Výsledky závodu budou v co nejkratší možné době dle možností pořadatele vyvěšeny v místě závodu a následně budou zpřístupněny na https://ww.sportt.cz/raceResults (a to po přihlášení účastníka do systému). Účastníci, kteří při registraci zadali číslo svého mobilního telefonu, budou rovněž informováni prostřednictvím SMS.

Protesty vztahující se ke změřenému času či jiným aspektům závodu mohou účastníci podávat nejpozději do 30 minut po vyhlášení výsledků daného závodu.

Časový limit závodu (tj. čas, za který bude od odstartování závodu závod ukončen) bude vždy uveden v propozicích k danému závodu.

Řazení na startu

Řazení na startu je ponecháno na účastnících, tj. není seřazováno pořadatelem dle startovních čísel. Pořadatel apeluje na ohleduplnost účastníků závodů a prosí, aby se řadili dle své výkonnosti (od nejrychlejších k pomalejším).

Zázemí

Pořadatel na závodech vždy zajišťuje toalety a úschovnu. Činnost úschovny je zahájena 30 minut před zahájením závodu a ukončena 15 minut po skončení závodu, do této doby jsou účastníci povinni si vyzvednout své uschované věci. Úschova není určena pro cennosti, za případnou úschovu cenností jejich ztrátu či poškození pořadatel neodpovídá.

Pořadatel vždy na vhodném místě v dosahu od závodní trati zajišťuje přítomnost lékařské záchranné služby či zdravotníka.

Další pravidla

Účastníci závodu se musí řídit těmito pravidly a pokyny pořadatele. Pokyny pořadatele jsou rovněž povinni se řídit veškeré osoby doprovázející účastníky závodu či sledující závod a tyto osoby se musí pohybovat pouze v místech k tomu určených a nenarušovat průběh závodu.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné. Nelze je tedy přenášet na jinou osobu, než která byla pro dané startovní číslo zaregistrována. Převod startovného na jiného závodníka je možný dle podmínek http://www.sportovniservis.cz/system/faq/#jak-provest-prevod-startovneho-na-jineho-zavodnika.

Účastník závodu je povinen v závodu běžet pouze po vyznačené závodní trati. Není povoleno si závodní trať zkracovat či jakkoli si pomáhat dopravními prostředky či jinými zvýhodňujícími prostředky.

Účastník závodu nesmí jinému účastníkovi bránit v účasti na závodu a v řádném dokončení závodu, zejména mu v průběhu závodu klást překážky, ohrožovat ho, faulovat, nepřiměřeně či bezdůvodně ho omezovat apod.

Účastníci závodu, příp. u osob mladších 18-ti let jejich zákonní zástupci, musí zvážit své schopnosti a zdravotní stav. Závodníci se účastní závodu na vlastní odpovědnost, u osob mladších 18-ti let na odpovědnost jejich zákonných zástupců, a na své vlastní nebezpečí.

Z důvodu bezpečnosti a ohleduplnosti k ostatním účastníkům závodu není povoleno účastnit se závodu se zvířaty atp.

O výjimky z těchto pravidel musí účastník zažádat nejpozději 14 dní před závodem, a to na kontaktních údajích ředitele závodu uvedených výše.

Závod se koná i za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. déšť, sněžení atp.). Pořadatel si vyhrazuje právo posunout start závodu, změnit trasu závodu, závod zrušit či přerušit, a to v případě krajně nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných nenadálých nepříznivých situací, a to zejména s ohledem na zdraví a bezpečnost účastníků závodu.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu/újmu na zdraví či majetku vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Pořadatel neposkytuje účastníkům závodu pojištění. Je na účastníkovi závodu, aby zvážil potřebu sjednání určitého pojištění, příp. připojištění.

Porušení pravidel

Porušení těchto pravidel může být důvodem k diskvalifikaci účastníka závodu či v případě osob doprovázejících účastníky či sledujících závod může vést k jejich vykázání z místa závodu. Posouzení dané situace je vždy právem Pořadatele.

Účastník diskvalifikovaný ze závodu nemá nárok na vrácení startovného či jiných jím vynaložených nákladů na účast v závodě.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích závodu i v těchto pravidlech, a to i bez předchozího oznámení.

Rozhodnutí pořadatele nepodléhají soudnímu přezkoumání a nejsou vymahatelná soudní cestou.Témata:  pravidlaiSportLIFEzávody
 

iSport LIFE

Běh Kolo Testy Inspirace Akce iSport LIFE Columbia běžecké závody

iSport LIFE je web o radosti z pohybu, motivaci, pozitivním a zdravém životní stylu.

Běh, cyklistika, dobré jídlo, zdraví, zážitky, to jsou témata, na které zde narazíte. Těšte se na testy bot, sportovního vybavení, technických vychytávek, reportáže, tipy na výlety. Kdo to myslí s během a cyklistikou trochu vážně, najde zde rady zkušených sportovců.

Prostor tu mají i témata o zdraví a jídle.

Tým kolem www.isportlife.cz pořádá běžecké a cyklistické závody v různých městech v České republice. K webu patří trackovací aplikace Superlife pro nadšené sportovce. Přijmi výzvu!

1 Praha,
Milíčovský les: 16. 3.
Výsledky
2 Ostrava,
Bělský les: 13. 4.
Výsledky
3 Brno,
zoo: 14. 9.
Výsledky
4 Praha,
Divoká Šárka: 19. 10.
Přihlásit se
5 Říčany,
les: 9. 11.
Přihlásit se

www.isportlife.cz je web o radosti z pohybu, motivaci, pozitivním a zdravém životní stylu.

Běh, cyklistika, dobré jídlo, zdraví, zážitky, to jsou témata, na které zde narazíte. Těšte se na testy bot, sportovního vybavení, technických vychytávek, reportáže, tipy na výlety. Kdo to myslí s během a cyklistikou trochu vážně, najde zde rady zkušených sportovců.

Prostor tu mají i témata o zdraví a jídle.

Tým kolem www.isportlife.cz pořádá běžecké a cyklistické závody v různých městech v České republice. K webu patří též trackovací aplikace Superlife pro všechny nadšené sportovce. Přijmi výzvu!

Články odjinud